2.7 Kongenitálne, vývojové a pediatrické poruchy
(Vývojové)


- chrbtica

- skolióza (kongenitálna, idiopatická)

- dysraphizmus

- rameno

- Sprenglerová deformita

- zápästie a ruka

- Madelungova deformita (idiopatická a z iných príčin)

- coxa

- vývojová dysplazia

-  iritačná coxa

- Pertesova choroba

- vysunuté (slipped) horné femorálne epifýzy

- kostné dysplazie

- početné epifyzeálne dysplazie

- achondroplazia

- osteogenesis imperfecta

- sklerotizujúce dysplazie (osteopetrosis, melorheostosis, osteopoikilosis)

- tumorom podobné (diafyzálna aclasia a Olierova choroba)

- neurofibromatóza.